دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
38B سالن