دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
40A سالن