دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
44-2 سالن