دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
44-1 سالن