دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
38A سالن