دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
41B سالن