دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
31B سالن