دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
8-9 سالن