دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
31A سالن